Nota legal

 Textos Legals Versió 2 02-2018

1.1 Avís Legal

1.2 Política de Privadesa (RGPDUE)

 1.3 Política de galetes

 

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, Posem en el seu coneixement la següent informació:

LLAÇA WORLD, SA,

[d'ara endavant LLAÇA], és el titular del portal Web llaza.com / www.llaza.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web domiciliada a: C. Tramuntana, 1 Pol.ind. Roques Roges IV 43460 Alcover PO Box 11, NIF A66132184, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2787, Foli 213, Full T46301, és lencarregada de lexplotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.
Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@llaça.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per a LLAÇA en el mateix moment que l'usuari accedeixi a la web. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES “LINKS”

LLAÇA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, LLAÇA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de llaza.com / www.llaza.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'ús o mal ús d'un enllaç, tant en connectar al portal web llaza.com / www.llaza.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. Periòdicament s'incorporen canvis a la informació continguda. LLAÇA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l'oferta de serveis i tarifes, segons el que preveu aquest avís legal i la resta dels textos legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

LLAÇA declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa.
Així mateix, LLAÇA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència daquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

LLAÇA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a la vostra disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici que LLAÇA realitza els millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa a qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat del2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma dexplotació, parcial o total dels elements referits a lapartat anterior. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats en virtut de lautorització expressa de LLAÇA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual de LLAÇA.3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per LLAÇA. En cap cas, no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.4. Excepte autorització expressa de LLAÇA no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” de llaza.com / www.llaza.com.5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de LLAÇA estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de LLAÇA.

1.2 Política de Privadesa (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de LLAÇA WORLD, SA, [d'ara en endavant LLAÇA], amb domicili social al C. Tramuntana, 1 Pol.ind. Roques Roges IV 43460 Alcover PO Box 11, NIF A66132184, E-mail info@llaza.com, per tal d'atendre les vostres consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix LLAÇA.
S'informa que les dades poden ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del vostre interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a ladreça info@llaza.com i indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancelació, oposició i si escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: C. Tramuntana, 1 Pol.ind. Roques Roges IV 43460 Alcover PO Box 11 o enviant-ho per correu electrònic a info@llaza.com indicant a l'assumpte “Protecció de dades".
POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLAÇA està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa [d'ara endavant, la Política] informa els usuaris de llaza.com / www.llaza.com del tractament i usos a què se sotmeten les dades personals que es recapten a la Web, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

LLAÇA considera essencial garantir la protecció de les dades personals, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), per la qual cosa posem de manifest aquesta Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de protecció de dades personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016 / 679, mitjançant el present document LLAÇA.

Informació:

1- Titularitat dels Tractaments

LLAÇA amb domicili social a: C. Tramuntana, 1 Pol.ind. Roques Roges IV 43460 Alcover PO Box 11, és el titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recollides a través de la present web s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de Privadesa.

2- Recollida i tractament

el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als tractaments esmentats, consisteixen en:

a. Pel tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web llaza.com / www.llaza.com.

b. Resoldre les qüestions formulades.c. i enviar-los informació sobre les nostres ofertes de productes i serveis al grup empresarial

 2.2- Encarregat del tractament

 En cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Se signarà aquest contracte sobre els termes que marca l'article esmentat, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

 Mitjançant l'emplenament dels formularis disponibles a la web, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer, sent objecte de tractament per aquesta política de privadesa. De la mateixa manera presta consentiment perquè LLAÇA, us envieu informació periòdica sobre ofertes d'activitats, productes o serveis del grup empresarial.

Podeu oposar-vos en qualsevol moment a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@llaza.com indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3- Mesures de Seguretat

LLAÇA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades.

4- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de LLAÇA, podran adreçar-se a l'entitat, a fi de poder exercitar els drets de accés, rectificació, cancelació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel mateix interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.
A.- El dret de accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar aquest dret, l'interessat podrà optar pels sistemes de consulta del fitxer següents:

– Enviar un correu electrònic a: info@llaça.com.
– Comunicació per escrit adreçada a: LLAÇA, C. Tramuntana, 1 Pol.ind. Roques Roges IV 43460 Alcover PO Box 11

LLAÇA, procedirà a notificar la decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, linteressat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació y cancel · lació podran ser exercitats, d'acord amb les previsions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, els podrà exercitar a través d'algun dels mitjans previstos anteriorment.
LLAÇA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, d'acord amb les previsions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser tornades al titular de les dades, o si escau a un tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les vostres dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, es limiti el tractament de les dades.

5- Canvi de Normativa

LLAÇA, es reserva el dret de modificar aquesta política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d'acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a aquesta normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@llaça.com.

 1.3 Política de galetes

Què són les galetes?

Les cookies són arxius que s'instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l'usuari durant el recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la visita.

S'utilitzen galetes per a:

 • Assegureu-vos que les pàgines web puguin funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com ara l'idioma o la mida de la lletra.
 • Conéixer l'experiència de navegacions de l'usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com ara pàgines ha visitat l'usuari o quant de temps ha estat al lloc web.

L'ús de les galetes permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar més experiència sempre que visiteu el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

 Les cookies en funció de la seva permanència poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan lusuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l'objectiu pel que serveixen o bé quan s'esborren manualment.
A més, en funció del seu objectiu, les galetes es poden classificar de la manera següent:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o hi inicia sessió i s'utilitza per identificar al lloc web amb els objectius següents:
 • Mantenen l'usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-lo a identificar.
 • Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web
 • De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com ara emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra feta en un carretó de la compra.
 • De publicitat: Són aquelles que demanen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
 • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que vaig accedir al lloc web, és a dir, sense identificar-se expressament.
 • Personalitzades: Recopilen informació personal de lusuari del lloc web per part dun tercer, per a la personalització daquests espais publicitaris.
 • De geolocalització: Aquestes cookies es fan servir per esbrinar a quin país o regió es troba l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.
 • D'analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari al lloc web, normalment de forma anònima, encara que de vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca l'usuari per obtenir informes sobre els interessos dels usuaris als serveis que ofereix el lloc web.

galetes utilitzades

 • Nivell 1: Galetes estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.
 • Nivell 2: Galetes de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals tan sols cal informar sobre la seva existència.
 • Nivell 3: Galetes gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d'altres webs que no són del titular d'aquest web. Normalment es corresponen amb galetes de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

 DESACTIVAR L'ÚS DE COOKIES

L'usuari podrà en qualsevol moment deshabilitar l'ús de les galetes mitjançant la configuració del navegador, per exemple:

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Průzkumník Windows,en http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que LLAÇA, al seu domini llaza.com / www.llaza.com no utilitza cap tipus de “cookie”, per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI Nom de la “Cookie” expira   Informació
   
  COOKIES PRÒPIES
llaza.com / www.llaza.com veure_legal Permanent Control versió dels textos legals
   
  COOKIES DE TERCERS
llaza.com / www.llaza.com __utma 2 anys Mesurament intern Google Analytics nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __utmb 30 minuts Mesurament intern Google Analytics nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __utmc Sessió Mesurament intern Google Analytics nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __utmz 6 mesos Mesurament intern Google Analytics nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __utmz 2 anys Per distingir els usuaris nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __ga 2 anys Per distingir els usuaris nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __gib 24 hores Per distingir els usuaris nivell 3
llaza.com / www.llaza.com __gat 1 minut Per limitar el percentatge de sol·licituds nivell 3

Un cop llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació al nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateixestarà prestant el vostre consentiment per a la utilització dels mecanismes esmentats, en els termes inclosos en el l'article 22.2 dels Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13 / 2012 de 30 de març, pel qual es trasposen directives en matèria de mercats interiors delectricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques.

[/ fusion_text]